Reunions de Junta

Les juntes de l'AMPA es duen a terme de forma mensual seguint el calendari publicat al inicio de curs a les 17:30h  i són obertes a tots els pares i mares de l'escola que formen part de l'associació.

Un cop l'any, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic, l'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, per tal d'examinar i aprovar la Memòria anual, el balanç econòmic i el pressupost del nou exercici, així com la renovació dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o que ho demanin per escrit un 20% dels associats.

Escola Catalunya Sant Cugat AMPA assemblees